Monolithic part of the waters 3137978 1920

De vervuiler betaalt

Niet de burgers, maar de grootste gebruikers en vervuilers van het water moeten betalen voor de werkzaamheden van het waterschap. Omdat landbouw de grootste gebruiker is van het oppervlaktewater en ook de grootste vervuiler (via bestrijdingsmiddelen en meststoffen), vindt de Partij voor de Dieren dat de landbouwsector conform het principe ‘de vervuiler betaalt’ het grootste deel van de lasten zou moeten dragen. Daarnaast moet gekeken worden naar andere bedrijven die vervuilen of veel schoon water gebruiken in hun productieproces; zij moeten bijdragen naar rato van hun watergebruik en de vervuiling die zij veroorzaken.

De Partij voor de Dieren wil daarnaast biologische bedrijven stimuleren door vermindering of kwijtschelding van hun waterschapslasten.

Schoon opper­­vlakte- en grond­­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld