Landscape 4004627 1920

Duurzaam natuurbeleid

In het grondgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn een aantal prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er verbindingen tussen deze natuurgebieden en natuurgebieden in buurwaterschappen worden gecreëerd. De natuurgebieden zelf staan onder druk door teveel stikstof uit oppervlaktewater. In deze natuurgebieden moet de invloed van de mens geminimaliseerd worden. Het waterschap heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor natte natuurgebieden en natte verbindingszones en speelt een sleutelrol bij het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland en het beschermen van Natura 2000-gebieden.

In het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bevorderen wij de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones ten behoeve van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebieden, zodat er meer dieren kunnen leven en de biodiversiteit wordt vergroot.

Schoon opper­­vlakte- en grond­­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld