Veilige dijken, duurzame dijken


Partij voor de Dieren staat voor veilige dijken die tevens duurzaam zijn

De Partij voor de Dieren staat voor veilige dijken. Veilige dijken, waar rekening gehouden wordt met de klimaatverandering en dijken die tevens duurzaam zijn.

Door klimaatverandering ontstaan lange periodes met droogte, waardoor dijken kwetsbaar worden door scheuren en inklinking, de natuur onvoldoende water krijgt en tuinen verdrogen. De landbouw wordt vaak toegestaan lang te beregenen uit grondwater. Dat veroorzaakt verdere verdroging en hier moet dus heel terughoudend mee om worden gegaan. De landbouw kan beter laagproductieve gewassen telen die minder kwetsbaar zijn voor droogte en die langere wortels hebben.

Bij het versterken van dijken kiest de Partij voor de Dieren voor extra investeren bij de aanleg, gericht op groene dijken met duurzaam beheer en lage onderhoudskosten. De Partij voor de Dieren kiest bij renovatie en herstel van kades voor natuurvriendelijke oevers, met een flauw aflopend talud. Dit past beter in een natuurlijk landschap en het verkleint het risico op verdrinking van te water geraakte mensen en dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer