Drop 3698073 1920

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Schoon oppervlakte-en grondwater zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders. De vee-industrie zadelt ons op met een groot mestprobleem, dat een gevaar vormt voor de kwaliteit van ons water. Landbouwgif en medicijnresten, hormonen uit de vee-industrie, chemische afvalstoffen en microplastics vervuilen het oppervlaktewater. Hierdoor sterven planten en dieren. Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar.

De Partij voor de Dieren wil schoon water. Schoon water betekent dat Nederland ten minste moet gaan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat is de norm die voorschrijft aan welke eisen oppervlakte- en grondwater moet voldoen. Waterschappen moeten dit uitvoeren. De doelstellingen voor waterkwaliteit, die volgens de richtlijn in 2027 gerealiseerd moeten zijn, worden niet gehaald als we op de huidige voet doorgaan. Op basis van de huidige mestuitstoot door de vee-industrie en uitspoeling van mest op het oppervlaktewater, kunnen deze doelstellingen ook nooit gehaald worden. Het verzoek van Nederland aan de EU om niet te hoeven voldoen aan de Europese norm is een slechte ontwikkeling voor de waterkwaliteit en de flora en fauna in ons land.

Wij vinden dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2027, de internationale normen voor waterkwaliteit behaald moeten zijn.

Daarnaast vindt Partij voor de Dieren dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zich in moet zetten om ook bestrijdingsmiddelen, microplastics, medicijnresten en hormoonverstoorders te verwijderen in al hun rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties worden 100% klimaatneutraal door het gebruik van zonnepanelen en door de biovergisting van materialen uit het productieproces van de waterzuivering.

Schoon opper­­vlakte- en grond­­water

Dieren verdienen bescherming

Duurzaam natuur­beleid

Veilige dijken, duurzame dijken

Natuurlijk waterpeil en water­afvoer

De vervuiler betaalt

Echte demo­­cratie

Overheid geeft het goede voorbeeld